Algemene voorwaarden

Luks BV


Hugo de Grootstraat 4

5141 JV  WAALWIJK
webshop@kensshoes.nl

BTWnummer: NL8547.08.364B01

KVKnummer: 62210238Artikel 1. Definities

1.1 Kens is een online winkel in schoenen, tassen, sieraden en accessoires, welke via www.kensshoes.nl bezocht kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website 
www.kensshoes.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Luks BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Luks BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Luks BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.


Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 6,95. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land. Een overzicht van de verzendkosten per land vindt bij leveringen onder het kopje veel gestelde vragen in de menubalk.

4.3 Luks BV kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf in een der volgende vormen:

a)  iDEAL: Als je bankiert via Internet kun je via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Alle klanten van ABN Amro, ING bank, Rabobank, SNS bank, Regiobank, ASN bank, Friesland bank, Triodos en van Lanschot Bankiers kunnen online betalen met iDEAL.


5.2 De klant geeft Luks BV toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.


Artikel 6. Levering

6.1 Luks BV streeft ernaar om bestellingen tussen 1 à 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Luks BV echter niet verplicht.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. Luks BV stort in dit geval het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terug.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Luks BV zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Luks BV verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 8. Herroep

8.1 Je hebt het recht zonder boete en zonder opgaaf van reden een herroeping recht uit te oefenen binnen (14) dagen na aflevering van het product. De termijn van 14 dagen dagen gaat in zodra je het product hebt ontvangen.

8.2 Voor zendingen binnen Nederland en België dien je de retourkosten zelf te betalen. Terugsturen kan uitsluitend binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres. Laatstgenoemde geldt niet als de order nog niet compleet is. Gelieve dan te wachten totdat de order wel compleet om gebruik te kunnen maken van de retourservice.

8.3 Indien je gebruikt maakt van het herroeping recht, draagt Luks BV zorg voor terugbetaling van het door jou betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending.

8.4 Luks BV behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in de originele verpakking retour zijn gezonden.

8.5 Luks BV behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen door de klant zijn teruggestuurd.

8.6 In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden zoals je die ontvangt bij levering van je bestelling.


Artikel 9. Klachten & garantie


Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling

  1. Luks BV staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.

    9.2. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie. Het product dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien je kiest of hebt gekozen voor een afwijkende was methode, zal je klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Deze garantie vervalt wanneer je zonder overleg zelf getracht hebt het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

9.3 Klachten over producten, dan wel over de uitvoering van de overeenkomst kunnen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Luks BV.

9.4 Het terugzenden van de als klacht aangemelde artikelen dient per post te geschieden. Luks BV zal de klacht binnen 10 werkdagen in overleg met je oplossen. Teneinde de afhandeling van je klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij je onze aanwijzingen strikt op te volgen.


Artikel 10. Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken je daartoe een e-mail te sturen aan info@kensshoes.nl. Je orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra je verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag je deze als ontvangen beschouwen. Indien je je geannuleerde bestelling reeds hebt voldaan, restitueert Luks BV het betaalde bedrag uiterlijk binnen tien (14) werkdagen.


Artikel 11. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Luks BV, dan wel tussen Luks BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Luks BV, is Luks BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Luks BV.


Artikel 12. Overmacht

Luks BV heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Luks BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

  •          zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
  • zullen Luks BV en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
    Alle rechten voorbehouden.

Accept

Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.